Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş

Aydınlatma Metni

Doküman No: KVKK/B-08  
Yayım Tarihi: 04.12.2020
RevizyonNo/Tarihi: 0/İlk Yayın
1. TANIMLAR
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kocaeli Lastik Sanayi Anonim Şirketi,  kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 5. Sokak No:3 41285 KARTEPE/KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Kocaeli Lastik Sanayi Anonim Şirketi, (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz tarafından; çalışanlar, stajyer, çalışan adayı, çalışan yakınları, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli, vasi ve temsilci, ürün ve hizmet alan kişi, hissedar/ortak ve ziyaretçi gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sendika üyeliği, din, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti, bakmakla yükümlü olunan kişiler, imza ve el yazısı, askerliğe ilişkin bilgiler, sürücü belgesine ilişkin bilgiler kategorilerinde aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel veri toplanabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz;

Çalışanlar için;
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Diğer-Firmanın Meşru Menfaati, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması.

Stajyer;
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Diğer-Firmanın Meşru Menfaati, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.

Çalışan Yakınları için;
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

Potansiyel Ürün Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan kişi ile Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi, Ziyaretçiler için;
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Hissedar ve Ortaklar için;
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve ölçülü olmak üzere;
• İş ortaklarına,
• Hissedarlara,
• SGK ve Diğer Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
• Banka ve Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlara,
• Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilere
• 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz;
Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası, Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri kapsamında ve ayrıca kanunda açık rıza ile ilgili belirtilen hallerde ilgili kişilerin açık rızasının alınması ile muhtelif sözleşmeler, faturalar, başvuru formları, fiziksel ortam görüntü kayıtları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanıma ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğde belirtilen Başvuru usullerine uygun olarak Kocaeli Lastik Sanayi Anonim Şirketi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 5. Sokak No:3 41285 KARTEPE/KOCAELİ adresi, dogan.ercanli@kocaelilastik.com.tr kayıtlı posta adresine ilettiğiniz taktirde, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.