Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş

AÇIK RIZA BEYANI

Doküman No: KVKK/B-06
Yayım Tarihi: 04.12.2020
RevizyonNo/Tarihi: 0/İlk Yayın
“6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olaraktanımlanmaktadır. Anılan kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir.

Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş, mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, kendisi, sigortalı çalışanları, iş ortakları, ziyaretçileri ile diğer hak sahiplerinin haklarını ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla, kişisel veri elde etmek, değerlendirmek, kaydetmek, iş ortakları ile hizmet aldığı 3. şahıslarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Banka ve diğer yetkili kuruluşlarla, özel hukuk tüzel kişileriyle vb. paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler,  KişiselVerilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri çerçevesinde ve Kişisel VerilerinKorunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak işlenmektedir. Bu konudaKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca, bilgilendirme ve aydınlatmada bulunulmuştur.

Kişisel veriler, mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, kendisi, sigortalı çalışanları, iş ortakları, ziyaretçileri ile diğer hak sahiplerinin haklarını ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla;  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, İş Ortaklarına, SGK ve Diğer Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Banka veDiğer Yetkili Kurumlara aktarılmakta olup, bahse konu birimler yükümlülükleri çerçevesinde, aktarılan bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.”

Buna göre aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere; Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş tarafından işlenmesine, veri kayıt sisteminde fiziksel ve elektronik ortamda yer almasına, süreç içerisinde işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere kullanılmasına, güncel ve geçmiş kişisel verilerimin özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kamu ve özel tüm sunuculardan elde edilmesine,  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, İş Ortakları, SGK ve Diğer Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Banka ve DiğerYetkili Kurumlar ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında güvenli bir şekilde saklanmasına, açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

1-Kimlik

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbaratFaaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Diğer-Firmanın Meşru Menfaati, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşSağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

2-İletişim

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, YetkiliKişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans VeMuhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

3- Özlük

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

4-Hukuki İşlem

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin  Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin  Yerine Getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

5-Müşteri İşlem

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

6-Fiziksel Mekan Güvenliği

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

7-İşlem Güvenliği

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

8-Finans

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

9-Mesleki Deneyim

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

10-Pazarlama

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

11-Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Fiziksel Mekan  Güvenliğinin Temini, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme  Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin  Yerine Getirilmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon  Ve Etkinlik Yönetimi

12-Sendika Üyeliği

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine  Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin  Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

13-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Diğer-İlgili mevzuatların gerektirdiği doğrultuda,eski tip kimliklerde yer alan "Din" ibaresi bulunması sebebiyle edinilmektedir. Özel bir işleme amacı yoktur.

14-Sağlık Bilgileri

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Görevlendirme  Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme  Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar  İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışan  Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

15-Ceza Mahkumiyetive GüvenlikTedbirleri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

16-Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

17-İmza El Yazısı

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, ÇalışanAdayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

18-Askerliğe İlişkin Bilgiler

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

19-Sürücü Belgesine İlişkin Bilgiler

Çalışan Adaylarının  Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve  Takibi
Ayrıca;  şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusundan bilgi alma, verilerin işleme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işleme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen veya kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi, kabul ve beyan ederim.